محصولات

اولین سمینار کارآفرینی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران
سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

اولین سمینار کارآفرینی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران

کانون ادبی مرکز فرهنگی کوی دانشگاه تهران
فوق برنامه های کوی دانشگاه

کانون ادبی مرکز فرهنگی کوی دانشگاه تهران

مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای
سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای

چهاردمین طرح ملی ایران مرز پگهر
نشریات و مقالات اداره انتشارات

چهاردمین طرح ملی ایران مرز پگهر

گذر انقلاب فاطمی
اجراها و نمایشهای مرکز آفرینش های هنری

گذر انقلاب فاطمی

هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران