سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

اولین سمینار کارآفرینی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران
سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

اولین سمینار کارآفرینی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران

مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای
سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای

هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
سمینارها و کنفرانس های سازمان دانشجویان

هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران